BIOCONSTRUCCIÓ, #casesdepalla #casasdepaja#arquitecte

dilluns, 29 de juny del 2020

Taller construcció amb palla. 25-26 juliol 2020 CASA BG, Piera Barcelona

EDITAT 8-07-20- PLACES ESGOTADES. 

FINS LA PRÒXIMA CONVOCATÒRIA
(CAT)  - en castellano abajo

Taller pràctic monogràfic de construcció amb palla sistema cut. Continguts:
- Manipulació, preparació  i control qualitat bales de palla per construir
- Aixecament de un mur estructural amb tècnica cut, de principi a fi, compressió i amarre
- Explicació de detalls constructius i amarre. Cantonada.
- Protecció ecològica per tèrmits i tipus de cèrcols
- Encaixos, i afeitat de mur (preparació arrebossats)
- Seguretat i salut a l'obra

Inclou xerrades teòriques a l'obra sobre el materiual, sistemes constructius i coses a tenir en compte per construir amb aquest material.
Inclou un dossier teòric sobre construcció amb palla amb l'après al taller. (es lliurarà posteriorment)

NO INCLOU CONTINGUTS RELACIONATS AMB ARREBOSSATS. Serà més endavant en unes jornades específiques.

L'objectiu serà aprendre tot i que es construirà una bona part dels murs de la casa, quedarà feina a fer que es seguirà amb voluntariats (ideal per practicar l'aprés)

Tot i la calor treballarem sota la ombra de la coberta de la casa que ja estarà muntada. descansarem a les hores de més sol.  En el cas que per algun motiu s'hagués d'aplaçar el taller es proposarà nova data i-o es tornarien els diners.
En cas de no poder venir, per recuperar els diners de la inscripció, cal  avisar amb un mínim de 15 dies d'antelació, en aquest cas es tronaran els diners. passat aquest plaç si es pogués ocupar la plaça per una altra persona es tronaran els diners. en tot cas, per motius de causes majors, tot es pot parlar.

El taller s'impartirà en català i-o castellà. Els idiomes quan hi ha voluntat de comunicació no són un problema. A casetadepalla hem fet tallers en múltiples idiomes (fins i tot en anglés!) i hem tingut alumnes de provinents de  iferents punts de catalunya, de l'estat espanyol, de portugal o frança.

Les places acostumen a esgotar-se, son limitades i per ordre de pagament així que no espereu a última hora.


Cal portar: 

Mascareta de protecció , ulleres de protecció i guants que permetin mobilitat . Degut al protocol per a la covid-19 no podem compartir materials i per tant cada participant haurà de dur els seus propis EPIS.
És imprescindible dur un calçat adequat i tancat. Queda terminalment prohibit venir a l'obra amb "xancles", espardenyes o similar. No s'acceptarà l'entrada a l'obra-taller.

Treballarem a l'aire lliure, farem control de temperatura a l'entrar i seguirem una serie de mesures de protocol de segurietat i salut a l'obra, en qauest cas també per a la covid-19.

PREUS: PREU BASE 110€.

Descomptes: (acumulables)
-10€/persona membre de la RCP
-10€/persona assistent activitats anteriors a casa BG
-10€/persona inscripcío alhora per grups (cal efectuar un únic pagament)

INSCRIPCIÓ:  https://forms.gle/MVeV2uHZoandbZGDA


EDITAT 8-07-20- PLACES ESGOTADES. 

FINS LA PRÒXIMA CONVOCATÒRIA


En els propers dies ens posarem en contacte amb la informació per fer el pagament. Només un cop rebut el pagament tindràs la plaça reservada (no abans!).

Podeu llegir el protocol i les condicions dels tallers i voluntariats del projecte aquí:

Notes importants!!:

El preu del taller inclou dinar. No inclou sopar i no s'ofereix possibilitat d'allotjament. S'han de venir els 2 dies sencers ja que es veuran coses diferents en els dos dies.

Per accedir a les jornades de voluntariat posteriors de la part de la palla tindran reservada prioritàriament la plaça les persones que hagin assistit al taller de palla. L'objectiu es formar els autoconstructors i els voluntaris i volem primar la continuitat de la assitència.

PER SABER MÉS DEL PROJECTE:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(CAST)


Taller práctico monográfico de construcción con paja sistema cut. Contenidos:
- Manipulación, preparación y control calidad balas de paja para construir
- levantamiento de muro estructural técnica cut, de principio a fin, compresión y  amarre.
- Explicación de detalles constructivos. Esquina.
- Protección ecológica para termitas y tipos de zunchos
- Encajes, afeitado de muro (preparación revoques)
- Seguridad y salud en la obra

Incluye charlas teóricas a pie de obra sobre el material, sistemas constructivos  y cosas a tener en cuneta para construir con este material.
Incluye dosier teórico sobre construcción con paja con lo visto en el taller.

NO INCLUYE CONTENIDOS RELACIONADOS CON REVOQUES. Habrá más adelante unas jornadas específicas.

El objetivo será aprender, aunque se construirá una buena parte de los muros de la casa, quedará trabajo que se seguirá con voluntariados (ideal para practicar lo aprendido)

Aunque puede que haga calor, trabajaremos a la sombra, bajo la cubierta de la casa que ya estará montada. descansaremos en las horas de más sol. Dónde aprovecharemos para hacer las charlas más teóricas o resolver dudas, comer, etc...
En el caso que por algún motivo tengamos que aplazar el taller, se propondrá una nueva data o se devolverá el dinero.
En el caso de no poder asistir, para recuperar el dinero de la inscripción, hay que avisar con un mínimo de 15 días, en este caso se retornaría el dinero. Después de ese plazo si se puede ocupar tu plaza para otra persona se devolverá el dinero. En todo caso, por motivos de causas mayores, todo se puede hablar,

El taller se impartirá en catalán y-o castellano. Los idiomas cuando hay voluntad de comunicación no son un problema. En Casetadepalla hemos hecho talleres en múltiples idiomas (hasta en inglés!) y hemos tenido alumnos de muchas partes de Cataluña, España , Potrugal o Francia.

Se suelen agotar las plazas, són limitadas y por orden de pago, así que no esperéis a última hora. Hay que llevar : 

Mascarita de protección , gafas de protección y guantes que permitan mobilidad Debido al protocolo por la covid-19 no podemos compartir materiales , por lo que cada participante tendrá que llevar sus propios EPIS.
Es imprescindible un calzado adecuado, cerrado. Queda totalmente prohibido venir a la obra con "Chanclas", o similar. No se aceptará la entrada en la obra-taller.

Trabajaremos al aire libre, haremos control de temperatura al entrar y seguiremos una serie de medidas de protocolo de seguridad y salud en la obra, en este caso también por la covid-19.


PRECIOS: PRECIO BASE 110€.

Descomptes: (acumulables)
-10€/persona miembro de la RCP
-10€/persona asistente activdades anteriores en casa BG
-10€/persona inscripción para grupos (Hay que efectuar un único pago)


INSCRIPCIONES: https://forms.gle/MVeV2uHZoandbZGDA

En los próximos días nos pondremos en contacto con información para hacer el pago. Sólo una vez recibido el pago tendrás la plaza reservada (no antes!!)

EDITATDO 8-07-20- PLAZAS AGOTADES. 

HASTA LA PRÓXIMA CONVOCATÓRIA

Notas importantes!!:

El precio del taller incluye almuerzo. No incluye cena ni se ofrece la posibilidad de alojamiento . hay que venir los 2 días, pùes los contenidos serán diferntes y evolutivos.

Para acceder a les jornadas de voluntariado posteriores de la parte de la paja tendrán preferencia los asistentes al taller.  El objetivo es formar los autoconstructores y a las voluntarias y queremos primar la continuidad y la asistencia.


Podeu llegir el protocol i les condicions dels tallers i voluntariats del projecte aquí:

PER SABER MÉS DEL PROJECTE:
diumenge, 14 de juny del 2020

Obres construïdes: Casa de fusta a Torrefeta Casa DA

El desembre del 2019 es lliurava el certificat final d'obra i habitabilitat de l'habitage bioclimàtic d'entramat lleuger de fusta a Torrefeta, o casa DA, on des d'aleshores ja hi viuen i de moment les sensacions són molt bones, tenint fins i tot "calor" a l'hivern quan surt el sol i amb una despesa energètica mínima.

Moltes gràcies per confiar amb Casetadepalla com a arquitecte i a tot l'equip que ho ha fet possible. • Fitxa:

Superficie construïda: 150 m2
Súperficie útil: Aparacament 35 m2, habitatge 89,9 m2 (+ terrasses exteriors) i sala tècnica
Qualificació energètica A
Arquitecte projecte i DO: Anau Bujons
Aparellador DO: Xavier Marco

Constructora: Coeco scp. Albert Puy, coordinador, i Xavi Clua mestre d'obra principal
Instal·lacións: Sellés
Fusteries interiors i exteriors:  Fusteria Vives- i joaquín (fusta)
"Tadelakt" bany: Terram
Moviment de terres i mur d'escullera. (Bernaus-Cervera)


Pricipals característiques:
 • Habitatge bioclimàtic de planta baixa fet amb bona part de materials naturals que maximitza l'insolació d'hivern i minimitza a l'estiu amb voladiu fixe a sud i ventilacions creuades amb vistes a la Segarra.
 • Parcel·la entre mitgeres resolta amb mitgeres de termoargila (procèdencia Balaguer) i murs estructurals amb entremat lleuger de fusta reblerts d'aillament de cel·lulosa. 
 • Habitatge accessible a un sol nivell amb 2 places d'aparcament
 • Iluminació i ventilació natural de totes les estances. 
 • Forjat planta baixa unidireccional ventilat amb formigó i revoltons ceràmics (queda sota el terreny en parts per això el formigó)
 • Coberta amb estructura de fusta i acabat amb teula. (Coberta ventilada)
 • Minimització de ponts tèrmics en tot l'envolvent.

                    17cm aillament en murs
                    22cm aillament en coberta
                    Terra radiant  (inèrcia) + 7 cm aillament exterior/inferior

 • Acabat exterior amb morter de calç aèrea artesanal (Gordillos)
 • Arrebossat d'argila (formulat a l'obra) en habitació principal i acabat de tadelakt en bany.
 • Pintures naturals de calç lliures de cov
 • Aillaments acústics amb fibra de fusta
 • Terra radiant i Acs per caldera de biomassa (reaprofitada dels propietaris)
 • Recuperació d'aigües pluvials i dipòsit per a usos en banys i jardí. (6000L)
 • Sala tècnica sota forjat aprofitant el desnivell natural del terreny.
 • Adaptació al terreny i mur de contenció per gravetat amb mur d'escullera amb pedra local de grans dimensions
 • S'ha tingut en compte una prospecció geobiològica del terreny a càrrec d'en Maki i l'Arnau Bujons per a la determinació de les línies Curry i Harttman i s'ha utilitzat com a eina de projecte i distribucions. S'ha limitat el pas de cablejat elèctric darrera la zones de descans.

**Aquest projecte té un projecte veí/germà fet per Casetadepalla simulatàniament, ja que de la parcel·la incial es va fer una divisió i es van construir dos habitatges independents i personalitzats per dues generacions d'una mateixa família. Sent el resultat la casa DA i la casa AR ambdós habitatges bioclimàtics amb materials ntaurals.

Algunes imatges de l'obra "acabada": (queda pendent fer fotos amb tot endreçat)

-------------------------
Imatges 2 deMaig 2020-  La protecció bioclimàtica de la coberta ja protegeix de la insolació ( a la dreta fotografia a les 12h solars)