BIOCONSTRUCCIÓ, #casesdepalla #casasdepaja#arquitecte

dimecres, 22 de juliol de 2020

Seguiment obres. Casa entre noguers, Banyoles. Fonamentació casa de palla

A la casa entre noguers fa temps que hem acabat els fonaments.

En aquest cas ens trobem amb zona amb certa sismicitat segons el CTE, terreny de roca i hem hagut d'arrisotrar els fonaments amb formigó. Com una de les premises del projecte és respectar els dos noguers existents com a estratègia de projecte hem fet les riostres volades sobre les quals aniran el forjat sanitari (com a mesura paliativa també de la potencialitat de gas radó) . En Napi ha fet una bona feina!!  Aquest estiu i setembre es prefabricaraà tota l'estructura i coberta a taller a càrrec de l'empresa Nix-profusta on també farem la coberta prefabricada amb palla i muntarem l'esquelet de la casa en sec.

Seguim!!!


 
arquitecte projecte i DO: Arnau Bujons
Arquitecte tècnic direcció obra: Miquel Escobar

#casa de palla  

Seguiment obres. Casa BG. Bany sec i estructura de fusta

Després del taller de formació a càrrec d'en Sidhhu Sintes i la bona feina i arrancada amb la jornada, a finals de novembre i desembre es va executar la fonamentació amb un parell de jornades obertes amb voluntariats. Moltes gràcies a totes les que vau venir.

També es va aprofitar per instal·lar la cambra del bany sec de l'habitatge model Permapreta. Un sistema que ens permetrà un estalvi d'aigua important i tenir un ús i una gestió més conscient de recursos i residus, eliminant en aquest les aigües negres i generant alhora un recurs (compost-humus ) per abonar la terra.  A la web trobareu molta informació sobre què són i perquè de la necessitat d'usar banys secs. Els clients, després d'informar-se, ho tenien claríssim i per suposat no implica males olors ;).
Després d'un mesos de pausa a la primavera es va arrancar l'aixecament de l'estructura de fusta del sistema Cut i la coberta. En aquest cas hem tingut com a suport pels autoconstructors l'ajuda d'en Jordi i l'Emi que han donat seguretat i molta ajuda als autoconstructors per afrontar una part tant sensible com una estructura i una coberta. amb l'acompanyament de la direcció facultativa (Arnau i Xavi) a distància i presencial.

Hem fet servir fusta massissa de pi per l'estructura vertical i fusta laminada per la bigueria.
Aquesta setmana ha arribat la palla i després dels tallers formatius aillarem tota la casa i coberta.
Seguim!!

Obres construïdes. Casa de palla AR, Torrefeta

El desembre del 2019 es lliurava el certificat final d'obra i habitabilitat de l'habitage bioclimàtic amb fusta i palla a Torrefeta, o casa AR, on  hi viuen des d'inicis de gener. De moment les sensacions són molt bones, amb una despesa energètica mínima on es nota la sensació de benestar generada per un alt aïllament i absència de ponts tèrmics, una bona inèrcia i a l'ús de materials higroscòpics com els morters d'argila, sens dubte una combinació que funciona.Moltes gràcies per confiar amb Casetadepalla com a arquitecte i a tot l'equip que ho ha fet possible.


 • Fitxa:

Superficie construïda: 213 m2
Súperficie útil: Aparacament 55 m2, habitatge 115 m2 (+ terrasses exteriors) i sala tècnica (55m2)
Qualificació energètica A
Arquitecte projecte i DO: Arnau Bujons
Aparellador DO: Xavier Marco

Constructora: Coeco scp. Albert Puy, coordinador, i Xavi Clua mestre d'obra principal
Instal·lacións: Sellés
Fusteries interiors i exteriors:  Ecowood. (fusteries de castanyer)
Moviment de terres i mur d'escullera. (Bernaus-Cervera)

Pricipals característiques:
 • Habitatge bioclimàtic de planta baixa i dues plantes en part aparcament i sala tècnica, fet amb bona part de materials naturals que maximitza l'insolació d'hivern i minimitza a l'estiu amb voladiu fixe a sud i ventilacions creuades amb vistes a la Segarra.
 • Parcel·la entre mitgeres resolta amb mitgeres de termoargila (procèdencia Balaguer) i murs estructurals amb entremat lleuger de fusta reblerts de bales de palla (doble muntant). Replè de bales de palla en jornada particpativa i autoconstrucció parcial.
 • Iluminació i ventilació natural de totes les estances. 
 • Forjat planta baixa unidireccional ventilat amb formigó i revoltons ceràmics (queda sota el terreny en parts per això el formigó)
 • Coberta amb estructura de fusta i acabat amb teula. (Coberta ventilada) aillada amb cel·lulosa
 • Minimització de ponts tèrmics en tot l'envolvent.
                    35cm aillament en murs
                    24cm aillament en coberta
                    Terra radiant  (inèrcia) + 7 cm aillament exterior/inferior
 • Acabat exterior amb morter de calç aèrea artesanal (Gordillos)
 • Acabats interiors: Arrebossat d'argila (formulat a l'obra) en murs de palla
 • Acabats interiors: Pintures naturals de calç lliures de cov
 • Aillaments acústics amb fibra de fusta
 • Terra radiant i Acs per tubs de buit. Caldera de pellets de recolzament pendent d'instal·lar. De moment s'ha optat per reaprofiatr una estufa de pellets al menajdor de 5kw provisional que ha estat sufcient per l'hivern
 • Recuperació d'aigües pluvials i dipòsit per a usos en banys i jardí. (6000L)
 • Sala tècnica sota forjat aprofitant el desnivell natural del terreny.
 • Inclou piscina
 • Pendent d'executar pèrgola bioclimàtica amb tendals per mazimitzar ombreig a l'estiu a la terrassa
 • Instalació de caixes de persiana en les habitacions tipus "cajaiaslant" amb minimtzació de ponts tèrmics.
 • Preinstalció i previsió de persianes venecianes en façana sud. 

**Aquest projecte té un projecte veí/germà fet per Casetadepalla simulatàniament, ja que de la parcel·la incial es va fer una divisió i es van construir dos habitatges independents i personalitzats per dues generacions d'una mateixa família. Sent el resultat la casa DA i la casa AR ambdós habitatges bioclimàtics amb materials ntaurals.

Algunes imatges de l'obra "acabada": (queda pendent acabar alguns remats i fer fotos amb tot endreçat)Fotografies cara sud solstici estiu (2020)
dilluns, 29 de juny de 2020

Taller construcció amb palla. 25-26 juliol 2020 CASA BG, Piera Barcelona

EDITAT 8-07-20- PLACES ESGOTADES. 

FINS LA PRÒXIMA CONVOCATÒRIA
(CAT)  - en castellano abajo

Taller pràctic monogràfic de construcció amb palla sistema cut. Continguts:
- Manipulació, preparació  i control qualitat bales de palla per construir
- Aixecament de un mur estructural amb tècnica cut, de principi a fi, compressió i amarre
- Explicació de detalls constructius i amarre. Cantonada.
- Protecció ecològica per tèrmits i tipus de cèrcols
- Encaixos, i afeitat de mur (preparació arrebossats)
- Seguretat i salut a l'obra

Inclou xerrades teòriques a l'obra sobre el materiual, sistemes constructius i coses a tenir en compte per construir amb aquest material.
Inclou un dossier teòric sobre construcció amb palla amb l'après al taller. (es lliurarà posteriorment)

NO INCLOU CONTINGUTS RELACIONATS AMB ARREBOSSATS. Serà més endavant en unes jornades específiques.

L'objectiu serà aprendre tot i que es construirà una bona part dels murs de la casa, quedarà feina a fer que es seguirà amb voluntariats (ideal per practicar l'aprés)

Tot i la calor treballarem sota la ombra de la coberta de la casa que ja estarà muntada. descansarem a les hores de més sol.  En el cas que per algun motiu s'hagués d'aplaçar el taller es proposarà nova data i-o es tornarien els diners.
En cas de no poder venir, per recuperar els diners de la inscripció, cal  avisar amb un mínim de 15 dies d'antelació, en aquest cas es tronaran els diners. passat aquest plaç si es pogués ocupar la plaça per una altra persona es tronaran els diners. en tot cas, per motius de causes majors, tot es pot parlar.

El taller s'impartirà en català i-o castellà. Els idiomes quan hi ha voluntat de comunicació no són un problema. A casetadepalla hem fet tallers en múltiples idiomes (fins i tot en anglés!) i hem tingut alumnes de provinents de  iferents punts de catalunya, de l'estat espanyol, de portugal o frança.

Les places acostumen a esgotar-se, son limitades i per ordre de pagament així que no espereu a última hora.


Cal portar: 

Mascareta de protecció , ulleres de protecció i guants que permetin mobilitat . Degut al protocol per a la covid-19 no podem compartir materials i per tant cada participant haurà de dur els seus propis EPIS.
És imprescindible dur un calçat adequat i tancat. Queda terminalment prohibit venir a l'obra amb "xancles", espardenyes o similar. No s'acceptarà l'entrada a l'obra-taller.

Treballarem a l'aire lliure, farem control de temperatura a l'entrar i seguirem una serie de mesures de protocol de segurietat i salut a l'obra, en qauest cas també per a la covid-19.

PREUS: PREU BASE 110€.

Descomptes: (acumulables)
-10€/persona membre de la RCP
-10€/persona assistent activitats anteriors a casa BG
-10€/persona inscripcío alhora per grups (cal efectuar un únic pagament)

INSCRIPCIÓ:  https://forms.gle/MVeV2uHZoandbZGDA


EDITAT 8-07-20- PLACES ESGOTADES. 

FINS LA PRÒXIMA CONVOCATÒRIA


En els propers dies ens posarem en contacte amb la informació per fer el pagament. Només un cop rebut el pagament tindràs la plaça reservada (no abans!).

Podeu llegir el protocol i les condicions dels tallers i voluntariats del projecte aquí:

Notes importants!!:

El preu del taller inclou dinar. No inclou sopar i no s'ofereix possibilitat d'allotjament. S'han de venir els 2 dies sencers ja que es veuran coses diferents en els dos dies.

Per accedir a les jornades de voluntariat posteriors de la part de la palla tindran reservada prioritàriament la plaça les persones que hagin assistit al taller de palla. L'objectiu es formar els autoconstructors i els voluntaris i volem primar la continuitat de la assitència.

PER SABER MÉS DEL PROJECTE:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(CAST)


Taller práctico monográfico de construcción con paja sistema cut. Contenidos:
- Manipulación, preparación y control calidad balas de paja para construir
- levantamiento de muro estructural técnica cut, de principio a fin, compresión y  amarre.
- Explicación de detalles constructivos. Esquina.
- Protección ecológica para termitas y tipos de zunchos
- Encajes, afeitado de muro (preparación revoques)
- Seguridad y salud en la obra

Incluye charlas teóricas a pie de obra sobre el material, sistemas constructivos  y cosas a tener en cuneta para construir con este material.
Incluye dosier teórico sobre construcción con paja con lo visto en el taller.

NO INCLUYE CONTENIDOS RELACIONADOS CON REVOQUES. Habrá más adelante unas jornadas específicas.

El objetivo será aprender, aunque se construirá una buena parte de los muros de la casa, quedará trabajo que se seguirá con voluntariados (ideal para practicar lo aprendido)

Aunque puede que haga calor, trabajaremos a la sombra, bajo la cubierta de la casa que ya estará montada. descansaremos en las horas de más sol. Dónde aprovecharemos para hacer las charlas más teóricas o resolver dudas, comer, etc...
En el caso que por algún motivo tengamos que aplazar el taller, se propondrá una nueva data o se devolverá el dinero.
En el caso de no poder asistir, para recuperar el dinero de la inscripción, hay que avisar con un mínimo de 15 días, en este caso se retornaría el dinero. Después de ese plazo si se puede ocupar tu plaza para otra persona se devolverá el dinero. En todo caso, por motivos de causas mayores, todo se puede hablar,

El taller se impartirá en catalán y-o castellano. Los idiomas cuando hay voluntad de comunicación no son un problema. En Casetadepalla hemos hecho talleres en múltiples idiomas (hasta en inglés!) y hemos tenido alumnos de muchas partes de Cataluña, España , Potrugal o Francia.

Se suelen agotar las plazas, són limitadas y por orden de pago, así que no esperéis a última hora. Hay que llevar : 

Mascarita de protección , gafas de protección y guantes que permitan mobilidad Debido al protocolo por la covid-19 no podemos compartir materiales , por lo que cada participante tendrá que llevar sus propios EPIS.
Es imprescindible un calzado adecuado, cerrado. Queda totalmente prohibido venir a la obra con "Chanclas", o similar. No se aceptará la entrada en la obra-taller.

Trabajaremos al aire libre, haremos control de temperatura al entrar y seguiremos una serie de medidas de protocolo de seguridad y salud en la obra, en este caso también por la covid-19.


PRECIOS: PRECIO BASE 110€.

Descomptes: (acumulables)
-10€/persona miembro de la RCP
-10€/persona asistente activdades anteriores en casa BG
-10€/persona inscripción para grupos (Hay que efectuar un único pago)


INSCRIPCIONES: https://forms.gle/MVeV2uHZoandbZGDA

En los próximos días nos pondremos en contacto con información para hacer el pago. Sólo una vez recibido el pago tendrás la plaza reservada (no antes!!)

EDITATDO 8-07-20- PLAZAS AGOTADES. 

HASTA LA PRÓXIMA CONVOCATÓRIA

Notas importantes!!:

El precio del taller incluye almuerzo. No incluye cena ni se ofrece la posibilidad de alojamiento . hay que venir los 2 días, pùes los contenidos serán diferntes y evolutivos.

Para acceder a les jornadas de voluntariado posteriores de la parte de la paja tendrán preferencia los asistentes al taller.  El objetivo es formar los autoconstructores y a las voluntarias y queremos primar la continuidad y la asistencia.


Podeu llegir el protocol i les condicions dels tallers i voluntariats del projecte aquí:

PER SABER MÉS DEL PROJECTE:
diumenge, 14 de juny de 2020

Obres construïdes: Casa de fusta a Torrefeta Casa DA

El desembre del 2019 es lliurava el certificat final d'obra i habitabilitat de l'habitage bioclimàtic d'entramat lleuger de fusta a Torrefeta, o casa DA, on des d'aleshores ja hi viuen i de moment les sensacions són molt bones, tenint fins i tot "calor" a l'hivern quan surt el sol i amb una despesa energètica mínima.

Moltes gràcies per confiar amb Casetadepalla com a arquitecte i a tot l'equip que ho ha fet possible. • Fitxa:

Superficie construïda: 150 m2
Súperficie útil: Aparacament 35 m2, habitatge 89,9 m2 (+ terrasses exteriors) i sala tècnica
Qualificació energètica A
Arquitecte projecte i DO: Anau Bujons
Aparellador DO: Xavier Marco

Constructora: Coeco scp. Albert Puy, coordinador, i Xavi Clua mestre d'obra principal
Instal·lacións: Sellés
Fusteries interiors i exteriors:  Fusteria Vives- i joaquín (fusta)
"Tadelakt" bany: Terram
Moviment de terres i mur d'escullera. (Bernaus-Cervera)


Pricipals característiques:
 • Habitatge bioclimàtic de planta baixa fet amb bona part de materials naturals que maximitza l'insolació d'hivern i minimitza a l'estiu amb voladiu fixe a sud i ventilacions creuades amb vistes a la Segarra.
 • Parcel·la entre mitgeres resolta amb mitgeres de termoargila (procèdencia Balaguer) i murs estructurals amb entremat lleuger de fusta reblerts d'aillament de cel·lulosa. 
 • Habitatge accessible a un sol nivell amb 2 places d'aparcament
 • Iluminació i ventilació natural de totes les estances. 
 • Forjat planta baixa unidireccional ventilat amb formigó i revoltons ceràmics (queda sota el terreny en parts per això el formigó)
 • Coberta amb estructura de fusta i acabat amb teula. (Coberta ventilada)
 • Minimització de ponts tèrmics en tot l'envolvent.

                    17cm aillament en murs
                    22cm aillament en coberta
                    Terra radiant  (inèrcia) + 7 cm aillament exterior/inferior

 • Acabat exterior amb morter de calç aèrea artesanal (Gordillos)
 • Arrebossat d'argila (formulat a l'obra) en habitació principal i acabat de tadelakt en bany.
 • Pintures naturals de calç lliures de cov
 • Aillaments acústics amb fibra de fusta
 • Terra radiant i Acs per caldera de biomassa (reaprofitada dels propietaris)
 • Recuperació d'aigües pluvials i dipòsit per a usos en banys i jardí. (6000L)
 • Sala tècnica sota forjat aprofitant el desnivell natural del terreny.
 • Adaptació al terreny i mur de contenció per gravetat amb mur d'escullera amb pedra local de grans dimensions
 • S'ha tingut en compte una prospecció geobiològica del terreny a càrrec d'en Maki i l'Arnau Bujons per a la determinació de les línies Curry i Harttman i s'ha utilitzat com a eina de projecte i distribucions. S'ha limitat el pas de cablejat elèctric darrera la zones de descans.

**Aquest projecte té un projecte veí/germà fet per Casetadepalla simulatàniament, ja que de la parcel·la incial es va fer una divisió i es van construir dos habitatges independents i personalitzats per dues generacions d'una mateixa família. Sent el resultat la casa DA i la casa AR ambdós habitatges bioclimàtics amb materials ntaurals.

Algunes imatges de l'obra "acabada": (queda pendent fer fotos amb tot endreçat)

-------------------------
Imatges 2 deMaig 2020-  La protecció bioclimàtica de la coberta ja protegeix de la insolació ( a la dreta fotografia a les 12h solars)
dimecres, 16 d’octubre de 2019

1r taller bioconstrucció obra-escola. Fonaments sense formigó.

Iniciem les obres d'un projecte d'habitatge a baix cost fet amb materials naturals. Volem construir-lo amb comunitat i volem difondre noves maneres de construir per això oferirem una sèrie de tallers i voluntariats durant tota la obra en que veurem moltes tècniques de bioconstrucció, un projecte de principi a fi.

Podeu llegir el protocol i les condicions dels tallers i voluntariats del projecte aquí:


Iniciem el primer taller el dissabte 9 de novembre.  (Inclou dinar)


El primer invitat a l'obra coma formador i que ens acompanyarà durant la jornada és en Siddhu Sintes, paleta especialitzat en bioconstrucció. Al taller  parlarem i entendrem com podem dissenyar i construir fonaments sense formigó, avantatges i inconvenients, petjada ecològica, cost i moltes coses més a peu d'obra. Comprovarem com solucionar uns fonaments resistents, amb material reciclat, ransmetre les càrregues al terreny i allunyar l'humitat del mur posterior de fusta i palla. S'adjuntarà i s'explicaraà el detall constructiu previst que inclou fonamenatció i sobrecimentació.Inscripcions: https://forms.gle/MVeV2uHZoandbZGDA

Preu general 70€
Preu membres de la Red de construcción con paja (RCP) = 60€
Preu inscripcions de 2 persones o més alhora 60€/persona


Un cop realitzada la preinscripció a l'enllaç superior rebreu un correu amb dades bancàries per fer la trasnferència del curs.  un cop rebut l'ingrés la plaça quedarà reservada. Places limitades i per ordre d'inscricpió/pagament!!!

Hi haurà en un futur descomptes per voluntariats, però en aquest primer taller, com encara no hem obert les jornades no hi haurà descomptes en aquest sentit. Sí que hi ha descomptes per grups (preu per persona)


A qui va dirigit: a tècnics, constructors profesionals o autoconstructors , estudiants o qualsevol persona que vulguin aprendre tècniques de construcció i veure i viure altres maneres d'accedir a l'habitatge.

Plantegem l'obra com una escola-taller per mostrar tècniques viables de bioconstrucció. Entenem que es tracta d'una mena de  "post-grau/títol propi" en bioconstrcució aplicada, passant de la teoria  a la pràctica i veient els problemes i avantatges de construir en materials naturals en una obra real. No expedim títols oficials, ja que no oferirem una formació reglada lligada a cap entitat, cosa que ara mateix queda fora de l'abast del projecte i la logística. Si però expedim en el cas que sigui necesari certificats de participació i aprofitaments als tallers amb el segell de qualitat de Casetadepalla, però  sobretot oferim molts coneixements teòrics i pràctics que permetran afrontar els vostres propis projectes des de l'experiència i amb l'acompanyament de diverses persones que portem anys treballant en la bioconstrucció, i l'oportunitat de participar en una obra real en bioconstrucció de principi a fi o puntualment i conèixer i aprendre amb diferents professionals del sector.  Et sumes???


divendres, 27 de setembre de 2019

Activitats bioconstrucció i ecoarquitectura tardor 2019. Tàrrega, Lleida. Casetadepalla

Des de fa ja uns anys col·laboro amb l'Escola Agrària de Tàrrega i la fira de medi ambient de la mateixa ciutat aquest any repetim amb nous col·labordaors i noves temàtiques:


 • 5 Octubre 2019. taller de Blocs de Terra comprimits (BTC)


Amb Xavier Marco i Marc Saladrigues. (arquitectes tècnics)

Gratuït amb inscripció prèvia


 • Dissabtes Novembre. Curs cobertes verdes i jardins verticals. 


Escola Argrària de tàrrega (20h)
Amb Elisabeth Contreras (enginyera tècnica agrícola) i Àlex Puig (mestre jatrdiner-Vivers Ter).

en breus cartell i dates definitives

Divendres 25 octubre i dissabtes 9-16-23 de novembre de 9:00 -14:00


Curs subvencionat per la Unió europea. Preu 32€

https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/5022012/20190927_Bioconst_rev.pdf/bbc3ec6e-880e-4d7a-a469-7a55e1e1b93d

divendres, 20 de setembre de 2019

Nou inici d'obres de casa de palla: Casa entre noguers, Banyoles.

Projecte visat al col·legi d'arquitecte i llicència d'obres concedida. Iniciem les obres.

Fitxa tècnica: (casa entre noguers)

Arquitecte: Arnau Bujons (casetadepalla)
Aparellador: Miquel Escobar (bioarkitecto)
Càlcul estructural: Iñigo múgica (Voltes cooperativa d'arquitectura)
Qualificiació energètica A

Constructors: per acabar de definir
Ubicació. Banyoles
Superfície construïda: 75m2
Superfície útil interior: 61,23m2
projecte 2018-2019  / construcció inici oct -2019

Encàrrec: Habitatge tipus loft a dos nivells de fusta, eficient amb materials naturals i d'estètica moderna per una o dues persones i respectant l'entorn. (En arribar a la parcel·la tant tèncic com propietat ens vam enamorar dels dos arbres que presidien el terreny.) Importància d'aïllament acústic i sonoritat. (el client és músic)


 • Disseny bioclimàtic adapatat al lloc. L'edificació gira per captar el sol i brises dominants del Sud-est així com fomenta una ventilació natural creuada a dos nivells de cara a l'estiu.
 • Forjat ventilat de fusta (sobre riostres de formigó - zona sísimica). Actúa com a disspiador gas radó.
 • Sistema d'entramat lleuger i bales de palla (doble muntant). Estructura de fusta laminada, massissa i panells CLT 
 • Coberta verda aïllada amb palla
 • Façana ventilada amb fusta carbonitzada "Shou sugi ban"
 • Paviment continu de guix
 • Arrebossats de calç en bany i zones humides i  revestiment interior de fusta massissa
 • Envans i altell de fusta CLT vistos
 • Façana captadora solar amb vidre 
 • Estufa d'inèrcia tèrmica de doble combustió
 • Plaques solars per Acs i-o energia(fotovoltaica o termosolar -en estudi)Podeu seguir la obra aquí i a Facebook @casetadepalla

Inici d'obres nova casa de palla. Casa BG, Piera

Nou projecte de casa de palla en curs visat al Col·legi d'aqruitectes i amb llicència d'obres concedida

Fitxa tècnica:


Arquitecte: Arnau Bujons (casetadepalla)
Aparellador: Xavier Marco
Projecte de sanejament autònom: Laia Martí (Ambiens SL)
Constructors: Autoconstrucció
Ubicació. Piera
Superfície construïda: 65m2
Superfície útil interior: 53,6
Qualificació energètica A
projecte 2018-2019  / construcció (prevista) 2019-2021

Encàrrec: Habitatge a baix cost en autoconstrucció, per una família de 3 personas i amb possibilitat d'ampliar-se. Voluntat expressa de treballar amb terra palla i altres tècniques de construcció i fer un habitatge el més sostenible possible i acord a com volien viure els promotors. Habitatge, simple i pràctic.


 • Dissent bioclimàtic adapatat al lloc, i pensat per l'autoconstrucció
 • Fonamentació sense formigó amb gabions de graves i neumàtics
 • Sistema d'entramat lleuger i bales de palla (CUT). Estructura de fusta 
 • Coberta ventilada de teula aïllada amb palla
 • Paviment continu de terra crua
 • Arrebossats de calç i terra
 • Dutxa amb terra o tadelakt
 • Envans de terra amb diferents tècniques (palla encofrada, quincha, etc...)
 • Façana capatadora solar amb vidre i policarbonat
 • Gestió apropiada de l'aigua (Fitodepuració i  bany sec i captació pluvials ) en sòl urbà
 • Estufa d'inèrcia tèrmica
 • Plaques solars per Acs i-o energia(fotovoltaica o termosolar -en estudi)
 • Enjardinament de parcel·la comestible (hort i arbres fruiters)Ja han començat els moviments de terres:


En aquesta obra realitzarem diferents tallers i voluntariats, volem que esdevingui una obra-escola-taller ja que volem ensenyar de biocosntrucció i proposar nous models d'accés a l'habitatge des de l'elecció de materials i la forma, fins a la manera d'executar-los. Per rebre més informació escriu a casetadepalla@gmail.com en breus publicarem calendaris aquí o FB @casetadepalla

dilluns, 18 de febrer de 2019

Casa de palla a Torrefeta_casa AR. Seguiment obraEl pasado 19 de enero tuvo lugar una jornada-taller en una obra en curso de vivienda en Torrefeta, Lleida a cargo de Casetadepalla bajo el título: Construcción profesional con balas de paja.

Durante la jornada se construyó parte la obra de la casa de paja hecha con entramado ligero de doble montante de madera y “relleno” de balas de paja. Una vivienda bioclimática de unos 213 m2 construidos con medianera y aparcamiento.

Participaron unas 30 personas entre promotores, amigos y familia, personas interesadas en la bioconstrucción, técnicos del proyecto (Arnau Bujons, arquitecto /casetadepalla y Xavier Marco, aparejador, ambos miembros de la RCP) y el equipo de constructores (Coeco). La jornada se hizo para “abrir la obra” y poder compartir los aprendizajes de estos últimos años, transmitir soluciones y ejemplos de control de calidad de la puesta en obra. También para formar a los propios constructores y a otr@s personas interesadas haciendo una jornada participativa que terminó con una comida preparada a cargo de la familia.

Luego de la jornada los promotores han terminado el relleno de balas de paja. Todo el equipo estamos muy contentos con la experiencia y la calidad de la ejecución en ese día y los posteriores. Gracias a tod@s.

Podéis seguir el avance de esta (y otras) obra vía Facebook @casetadepalla o el blog:

Enlaces:


Artcile publicat al butlletí de la @red de construcción con paja, secció notícies febrer 2019